Strona główna » Starostwo Powiatowe » Wydział Architektury i Budownictwa » Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych - nie wymagajacych pozwolenia na budowę użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Zakres działania wydziału
  Pozwolenie na budowę
  Pozwolenie na rozbiórkę
  Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych - nie wymagajacych pozwolenia na budowę
  Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na rozbiórkę
  Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu
  Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Druki dodatkowe
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych - nie wymagajacych pozwolenia na budowę

Z dnia 2009/4/21
Ważne od 2009/4/21

Budowę obiektu budowlanego lub roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę można rozpocząć po uprzednim dokonaniu przez inwestora zgłoszenia (druk do pobrania )

W zgłoszeniu należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika,jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Nazwę i rodzaj obiektu bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 3. Przewidywany termin rozpoczęcia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Opracowanie zawierające:
 • określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót,
 • odpowiednie szkice i rysunki, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami,  sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb) dotyczącymi:
  • prowadzenia robót przy obiekcie objętym ochroną konserwatorską lub na obszarze objętym ochroną konserwatorską (Wojewódzki Konserwator Zabytków)
  • inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz lokalizowanych na obszarze Natura 2000 (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana przez urzędy gmin)
  • robót w obszarze pasa drogowego ( właściciel drogi)
  • przebudowy dróg w obszarze pasa drogowego (właściciel drogi).
  • zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia (Zakład Gospodarki Komunalnej)
  • dostawy energii elektrycznej (EnergiaPro Zakład Energetyczny S.A)
  • dostawy gazu ( Dolnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o. o)
  • dostawy energii cieplnej (Zakład Gospodarki Komunalnej)
  • usytuowania projektowanych przyłączy (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej).
  • zabezpieczeń przeciwpożarowych (rzeczoznawca)
  • bezpieczeństwa i higieny pracy (rzeczoznawca)
  • spraw sanitarno - higienicznych (rzeczoznawca)
 • Projekt zagospodarowania terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z:

-  zaświadczeniem o przynależności projektantów (oraz sprawdzających)    do właściwej izby samorządu zawodowego z określonym terminem     ważności aktualne na dzień opracowania projektu

-  oświadczeniem projektanta (oraz sprawdzającego) o sporządzeniu    projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi    przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej wymagany

w przypadku:

§  obiektów małej architektury w miejscach publicznych,

§  przyłączy -  elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

§  instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

 1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Druk oświadczenia do pobrania
 2. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 3. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną - aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 4. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej (za przedłożone pełnomocnictwo).

Uwagi:

§  Zgłoszenia należy dokonać  przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia..

§  W przypadku konieczności  uzupełnienia zgłoszenia, organ postanowieniem nakłada obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

§  Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu budowlanego i robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia:

o   jeżeli realizacja narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,

o   jeżeli może spowodować niedopuszczalne:        - zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,   - pogorszenie stanu środowiska  lub stanu zachowania zabytków,   - pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,          - wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości  dla terenów sąsiednich

·         Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o przyjęciu     zgłoszenia.

·         Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można    uzyskać w  Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa     Powiatowego w Oleśnicy.

·         W przypadku budowy wyżej wymienionych instalacji zbiornikowych na gaz     płynny, projekt zagospodarowania terenu należy uzgodnić pod względem       zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania przez Wydział Architektury i Budownictwa decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub wnoszącej sprzeciw przeciwko prowadzeniu budowy, stronie przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego.

Podstawy prawne:

·         Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego    (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

·         Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz. U.     z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

Opłata skarbowa

·         za zaświadczenie – 17 zł

·         za pełnomocnictwo - 17 zł

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem nr: 0-71 314-01-54

Druki:

 1. Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Wytwarzający informację Renata Bernacka
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Renata Bernacka
Elementy podrzędne (3)
plik 2. Zgłoszenie budowy - druk.doc
plik 3. Oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia.doc
plik 4. Oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia.doc

licznik: 20632 odwiedzin