Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu

Z dnia 2009/4/21
Ważne od 2009/4/21

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu, zostaje wydane na wniosek (druk do pobrania ) każdego, kto ma w tym interes prawny.

We wniosku należy podać:

  1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu.
  2. Rok zakończenia budowy / przebudowy lokalu.
  3. Rodzaj lokalu, położenie pomieszczeń przynależnych oraz adres.
  4. Interes prawny jaki ma wnioskodawca w uzyskaniu zaświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Rysunki z posiadanej dokumentacji lub szkice (czyli uproszczone rysunki), przedstawiające rzuty i przekroje lokali i pomieszczeń przynależnych, z jednoznacznym opisem pomieszczeń, opatrzone oświadczeniem właściciela, że przedstawiony stan jest aktualny, a po zakończeniu budowy/przebudowy nie zostały wprowadzone żadne zmiany, dodatkowo należy dołączyć:

o    dla lokali w budynkach nowo wzniesionych–  kopię pozwolenia na użytkowanie, zaświadczenia, zawiadomienia o zakończeniu budowy,

o    dla lokali przebudowanych po oddaniu do użytkowania budynku– kopię pozwolenia na budowę, zaświadczenia, zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych,

  1. W przypadku braku ww. rysunków - inwentaryzację budowlaną odpowiedniej części budynku, wykonaną przez osobę z uprawnieniami budowlanymi lub szkice (czyli uproszczone rysunki) przedstawiające rzuty i przekroje lokali i pomieszczeń przynależnych, z jednoznacznym opisem pomieszczeń, opatrzone oświadczeniem właściciela, że przedstawiony stan jest aktualny, a po zakończeniu budowy/przebudowy nie zostały wprowadzone żadne zmiany. Szkice powinny być dodatkowo opatrzone oświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, że dany lokal spełnia wymogi art. 2 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późniejszymi zmianami) i może służyć swemu przeznaczeniu.
  2. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy – oryginał lub  urzędowo poświadczony odpis.
  3. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy:            Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu, stronie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego.

Podstawy prawne:

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.  z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

·         Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku -  O własności lokali  (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późniejszymi zmianami).

Opłata skarbowa

·         od zaświadczenia (za każde)  – 17 zł

·         za pełnomocnictwo  -  17 zł

Wytwarzający informację Renata Bernacka
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Renata Bernacka
Elementy podrzędne (1)
plik 1.Wniosek o zaśw. o sam. lokalu.doc
Biuletyn Informacji Publicznej