Strona główna » Starostwo Powiatowe » Wydział Organizacyjny użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Wydział Organizacyjny   ul. Słowackiego nr 10,

Parter Biuro Podawcze –Informacja pok. 122

e-mail: starostwo@powiat-olesnicki.pl,

e-mail: biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl ,

 I p., pok: 202-203 Biuro-Rady , 204 , 207 - 208 ,  209 Sekretariat -Starostwa

tel. 314-01-14,  314-01-08,  314-01-04, 314-01-11,

Naczelnik Wydziału – Krzysztof Poślednik - tel. 314-01-03

Podispektor   –  Irena Ratajczak-Oleksiuk   - tel.  314-01-14,

Kancelista       - Grzegorz Rudek                  - tel.  314-01-14,

Inspektor         – Barbara Kos                       - tel.  314-01-06 ,

Inspektor         – Wioletta Wolko                   - tel.  314-01-08,

Inspektor         – Weronika Szałek                - tel.  314-01-11,

Inspektor        –  Anna Karbowska                - tel.  314-01-04,

Referent          – Wanda Kozak                     - tel.  314-01-09 ,

Radca Prawny - Urszula Jaszczak                - tel.  314-01-73 ,

                         - Maria Swędzioł                   - tel.  314-01-73,

Informatyk       - Jarosław Ptak                      - tel. 314-01-68,

Inspektor       - Iwona Pasek                      - tel. 314-01-28.

Zakres działania wydziału:

I. w zakresie obsługi kancelaryjno - biurowej  oraz merytorycznej rady i jej  komisji, w tym:

1. Gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy rady i  poszczególnych komisji oraz prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego ,

2.  Obsługa i przygotowanie sesji rady i posiedzeń komisji ,

3. Opracowanie materiałów z obrad rady i komisji rady oraz przekazanie ich właściwym adresatom,

4. Sporządzenie protokołów z obrad rady i posiedzeń komisji rady ,

5. Prowadzenie rejestrów: uchwał rady, wniosków i opinii komisji, interpelacji wniosków radnych ,

6. Doręczenie w/w dokumentów organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem ,

 II. w zakresie obsługi biurowej zarządu i starosty

1. Obsługa posiedzeń zarządu .

2. Koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych zarządu i starosty.

3. Prowadzenie sekretariatów starosty.

4. Zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb zarządu i starosty.

5. Prowadzenie korespondencji okolicznościowej i kalendarium rocznic i uroczystości  związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców powiatu.

III. w zakresie organizacji i funkcjonowania starostwa

1. Opracowanie projektów statutów powiatu i regulaminu organizacyjnego starostwa oraz ich nowelizację .

2. Opracowywanie projektu regulaminu pracy starostwa, aktów prawnych zarządu i  starosty oraz kontrola ich realizacji .

3. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy starostwa .

4. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt .

5. Koordynowanie planów pracy starostwa .

6. Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu starosty .

7. Przygotowanie i prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom .

8. Koordynacja działań w  zakresie skarg i wniosków (centralny rejestr skarg i wniosków) .

IV. w zakresie kontroli

1. Prowadzenie kontroli dotyczącej organizacji i funkcjonowania wydziałów, załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz realizacji aktów prawnych rady, zarządu i starosty .

2. Kontrola realizacji przez wydziały wniosków pokontrolnych .

3. Udział na polecanie starosty w kontrolach powiatowych jednostek organizacyjnych .

4. Analiza materiałów pokontrolnych i opracowanie generalnych wniosków w celu eliminacji uchybień i ulepszenia efektywności działania starostwa .

V. w zakresie spraw kadrowych

1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy .

2. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez starostę .

3. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów .

4. Prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń .

5. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników starostwa oraz prowadzenie dokumentacji związanej z tą działalnością.

6. Przestrzegania w starostwie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy .

7. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higiena pracy .

8. Gospodarowanie taborem samochodowym .

9. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu socjalnym .

VI. w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych

1. Opracowywanie i realizowanie planów finansowych budżetu starostwa .

2. Finansowanie kosztów utrzymania budynków starostwa .

3. Zabezpieczenie przestrzegania w starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej .

4. Gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia starostwa .

5. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia starostwa .

6. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi .

7.  Wdrażanie postępu technicznego w pracy starostwa . 

8. Zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów . 

9. Prowadzenie archiwum zakładowego starostwa .

10. Zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej .

11. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej starostwa .

12. Prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń starostwa .

VII.W zakresie obsługi prawnej :

1. Udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych rady, zarządu i starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym .

2. Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii dla potrzeb rady, zarządu, starosty i wydziałów .

3. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień .

4. Informowanie rady ,zarządu , starosty  i wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności powiatu .

5 Prowadzenie ewidencji przepisów prawnych, w tym ewidencji aktów prawa miejscowego .

7. Prowadzenie rejestru spraw sądowych .

VIII. w zakresie informatyzacji

1. Koordynacja działań z zakresu informatyki w starostwie .

2. Opracowanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji w starostwie .

3. Prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej realizowanej z budżetu starostwa.

4. Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej .

5. Przestrzeganie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego w starostwie .

6. Organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego  .

9. Wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji starostwa .

10.Zamieszaczanie dokumentów na BIP.

IX. w sprawach skarg i wniosków:

1. Celem umożliwienia obywatelom składania skarg i wniosków w sposób bezpośredni, starosta  przyjmuje obywateli w wyznaczonych godzinach. Miejsce i  czas  przyjęć obywateli przez starostę podaje się do wiadomości publicznej w formie trwałego ogłoszenia w siedzibie starostwa oraz w siedzibach straży, służb, inspekcji powiatowych i jednostek organizacyjnych .

2. Z przyjęć interesantów składających skargę lub wniosek sporządza się protokół .

3. Obsługę przyjęć obywateli przez starostę  w sprawach skarg i wniosków zapewnia wydział organizacyjny.

4. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi wydział organizacyjny .

X. w zakresie promocji Powiatu:

  1. Współpraca z gminnymi ośrodkami rozwoju promocji na terenie Powiatu .
  2. Współpraca z regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi ośrodkami promocji .
  3. Przygotowanie koncepcji bazy danych o Powiecie oraz koordynuje działania z nią związane.
  4. Współpraca z mediami oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji.
  5. Koordynowanie prac związanych z organizacją konferencji naukowych.
  6. Przygotowanie i prowadzenie powiatowego kalendarza imprez.


licznik: 11675 odwiedzin