Strona główna » Starostwo Powiatowe » Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Z dnia 2013/3/7
Ważne od 2009/10/20

ul. Słowackiego 10, II p., pok. 301, 310, 311, 312.

tel. 314-01-37, 314-01-44

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Oleśnicy:

Naczelnik Wydziału– Jerzy Stanuszek – tel. 314-01-46

Zastępca Naczelnika Wydziału – Wiktoria Wróblewska – tel. 314-01-37

Inspektor – Edward  Adamczak  tel.314-01-43

Inspektor – Janina Barska tel. 314-01-36

Inspektor – Krystyna Chudy tel. 314-01-39

Inspektor – Dariusz Dłubakowski tel.314-01-41

Podinspektor – Małgorzata Grudzień – Sobkowiak tel.314-01-51

Inspektor – Jolanta Gurgurewicz tel. 314-01-45

Młodszy referent Róża Kotowska tel. 314-01-51

Podinspektor – Piotr Różycki tel. 314-01-42

Inspektor – Lucyna Rusiecka tel. 314-01-36

Młodszy referent – Ewa Sudoł tel. 314-01-43

Młodszy referent – Karolina Szypuła tel.314-01-51

Młodszy referent – Marta Śniatała tel. 314-01-43

Inspektor – Krystian Wołodkiewicz tel. 314-01-45

Inspektor – Jolanta Zamojska tel. 314-01-46

Referent Małgorzata Zobek –Jezierska tel.314-01-50

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referat w Sycowie

ul. Mickiewicza nr 1, II p. pokój nr 27
Zastępca Naczelnika Wydziału – Ewa Borońska tel. 71 721 83 91

Podinspektor

Maria Jagodzińska

tel. 71 721 83 94

Inspektor

Bogusław Mikołajczyk

tel. 71 721 83 93

Inspektor

Halina Przeździęg

tel. 71 721 83 92

Inspektor

Jolanta Wojtaszek

tel. 71 721 83 92

Referent

Piotr Perużyński

tel. 71 721 83 94

Podinspektor

Grażyna Kotowska

tel. 71 721 83 93

Struktura wewnętrzna Wydziału.

W skład Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, który realizuje zadania

z terenu: Gmina Oleśnica, Gmina Dobroszyce, Miasto i Gmina Bierutów, Miasto i Gmina Twardogóra oraz Miasto Oleśnica wchodzi:

1.Referat Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Sycowie, który realizuje

zadania z terenu : Miasto i Gmina Syców, Miasto i Gmina Międzybórz oraz Gmina Dziadowa Kłoda  ze stanowiskami pracy:

a)      ds. gospodarki nieruchomościami,

b)      ds. ewidencji gruntów i budynków,

c)      ds. prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

d)      ds. uzgadniania dokumentacji projektowych

2.Dział gospodarki nieruchomościami ze stanowiskami pracy:

a)      ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,

b)      ds. gospodarowania mieniem powiatowym,

c)      ds. ochrony gruntów rolnych,

3.Dział ewidencji gruntów i budynków ze stanowiskami pracy:

       a)  ds. ewidencji gruntów, budynków i lokali          

4.Dział powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ze stanowiskami

   pracy:

a)      ds. obsługi interesantów,

b)      ds. prowadzenia mapy numerycznej,

c)      ds. przygotowania,  kontrolowania  dokumentacji geodezyjnej

       i kartograficznej oraz naliczania opłat,

d)      ds. włączania i wyłączania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

e)      ds. powiatowego systemu informacji o terenie.

 5. Zespół Uzgadniania Dokumentacji   Projektowych, który realizuje zadania w swoim zakresie z terenu całego Powiatu Oleśnickiego. ze stanowiskiem pracy ;

a)  ds. uzgadniania dokumentacji projektowych,

Zadania realizowane przez Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

Wydział realizuje zadania z zakresu:

-         gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,

-         gospodarowania mieniem powiatowym,

-         prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

-         ewidencji gruntów, budynków i lokali,

-         uzgadniania dokumentacji projektowej.

W szczególności do zadań Wydziału należy  prowadzenie niżej wymienionych spraw:

 1. Tworzenie Powiatowego Zasobu Nieruchomości.
 2. Tworzenie Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa.
 3. Gospodarowanie nieruchomościami powiatowymi (z wyjątkiem najmu, dzierżaw i użyczenia).

4.      Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (z wyjątkiem najmu, dzierżaw i użyczenia).

5.      Dokonywania darowizn miedzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego.

 1. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną lub nieodpłatne oddawanie w użytkowanie wieczyste.
 2. Zamiany nieruchomości Skarbu Państwa lub nieruchomości powiatowych.
 3. Oddawania nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd .
 4. Sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa lub powiatu w drodze przetargowej lub bez przetargowej.
 5. Rozwiązywanie umów o oddanie gruntów Skarbu Państwa  w użytkowanie wieczyste stosownie do przepisów.
 6. Orzekanie o wygaśnięciu ustanowionego trwałego zarządu.
 7. Ustalenie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych.
 8. Naliczanie dodatkowych opłat w razie niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych.
 9. Udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i powiatowych oraz przy opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
 10. Zmiana stawek procentowych opłat rocznych za nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa lub powiatu oddane w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd.
 11. Aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
 12. Opiniowanie podziałów nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu.
 13. Wszczynanie postępowanie wywłaszczeniowego.
 14. Wyznaczanie terminu do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości.
 15. Składanie w sądzie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej postępowania wywłaszczeniowego.
 16. Występowanie o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego jeśli wywłaszczenie nie doszło do skutku.
 17. Przeprowadzanie rozprawy administracyjnej.
 18. Orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu i nadaniu nieruchomości zamiennej.
 19. Wnioskowanie o dokonaniu wpisu w księdze wieczystej ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej.

25.   Określanie warunków i wyłączanie gruntów rolnych z produkcji.

26.   Nakładanie obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania.

27.   Możliwość nakazania właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją.

28.  Nakładanie na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji.

29.   Przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

30.   Nakładanie podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie.

31.   Nakładanie podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie.

 1. Udzielanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.
 2. Udzielanie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody

34.  Udzielanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody.

35.  Orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, zwrocie odszkodowania w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu.

36.  Regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych.

37.  Regulowanie własności gospodarstw rolnych na podstawie dekretów o osadnictwie rolnym.

38.  Nieodpłatne przekazywanie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod ogrody działkowe.

39.  Stwierdzanie o wygaśnięciu dotychczasowych o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie Spółdzielniom Produkcyjnym, osobom fizycznym

      a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym.

40.  Nieodpłatne przekazywanie w drodze decyzji Lasom Państwowym, gruntów wchodzących w skład Zasobu Skarbu Państw, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

41.  Występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.

42.  Przygotowanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności.

43.  Nieodpłatne przyznawanie na własność działki gruntu i działek pod budynkami stanowiącymi odrębną własność osobom, które przekazały gospodarstwo rolne na Skarb państwa w zamian za świadczenia emerytalne.

44.  Przekazanie na wniosek organu wojskowego w zarząd gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej.

45.  Przejmowanie nieruchomości lub ich części pozostającej w zarządzie organów wojskowych uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa.

46.  Wydawanie na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe.

47.  Przygotowania projektów uchwał a szczególności w sprawach:

a) dokonywania darowizn między jednostkami samorządu terytorialnego.

b) sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za cenę obniżoną lub nieodpłatne oddawanie w użytkowanie wieczyste.

c) zamiany nieruchomości pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.d) zrzeczenia się nieruchomości w myśl art. 179 Kodeksu Cywilnego.e) sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.f) rozwiązywania umów o oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste.g) udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz przy opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

h) podwyższania stawek procentowych opłat rocznych za nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd.

48.  Prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) ewidencja gruntów , budynków i lokali.b) gleboznawcza klasyfikacja gruntów.c) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu .d) dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

49.  Koordynowanie uzgodnień i usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenów.

50.  Sprzedaż map ewidencyjnych i zasadniczych.

51.  Udostępnianie map do wglądu i udzielanie informacji o jej treści.

52.  Przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych, wydawanie i przyjmowanie dokumentacji geodezyjnej.

53.  Scalenie i wymiana gruntów.

54.  Zakładania  osnów szczegółowych.

55.   Zakładania  i aktualizacja mapy zasadniczej.

56.  Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

57.  Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych:a)przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych.

58.   Prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie.

59.  Wprowadzania zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych oraz aktów notarialnych.

60.   Wydawanie odpłatne na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

61.   Zapewnienia gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Wytwarzający informację Jerzy Stanuszek
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Jerzy Stanuszek

licznik: 37613 odwiedzin