Strona główna » Starostwo Powiatowe » Wydział Architektury i Budownictwa » Przeniesienie pozwolenia na budowę użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Zakres działania wydziału
  Pozwolenie na budowę
  Pozwolenie na rozbiórkę
  Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych - nie wymagajacych pozwolenia na budowę
  Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na rozbiórkę
  Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu
  Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Druki dodatkowe
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Z dnia 2009/4/21
Ważne od 2009/4/21

Przeniesienie pozwolenie na budowę obiektu budowlanego zostaje dokonane na wniosek nowego inwestora (druk do pobrania )

We wniosku należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
 2. Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 3. Numer i datę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 4. Dane inwestora, na rzecz którego zostało wydane pozwolenie na budowę.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Druk oświadczenia (druk do pobrania)
 2. Zgodę strony (poprzedniego inwestora), na rzecz której decyzja została wydana na przeniesienie tej  decyzji na rzecz innej osoby.
 3. Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji.
 4. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora – oryginał lub  urzędowo poświadczony odpis.
 5. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo oświadczony odpis.

Jeżeli budowa została już rozpoczęta i minęło ponad 3 lata od wydania pozwolenia na budowę należy przedłożyć:

1.    Zarejestrowany przez poprzedniego inwestora dziennik budowy (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu).

Uwaga: Pozwolenie na budowę nie może być przeniesione na nowego inwestora jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła, tzn.:

 • jeżeli inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna,
 • budowa  została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata

Tryb odwoławczy:            Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego.

Podstawy prawne:

o   Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

o   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z  2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami).

o   ustawa z dnia 16 listopada 2006r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Opłata skarbowa:

·         od przeniesienia pozwolenia na budowę - 90 zł

Zwolnienia z opłat skarbowych:

 1. Pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego
 2. Pozwolenia wydawane jednostkom budżetowym i jednostkom samorządu terytorialnego

Termin wydania decyzji :

W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem nr: 0-71 314-01-54

Druki:

 1. Wniosek o przeniesienia pozwolenia na budowę
 2. Oświadczenie o przejęciu warunków, zawartych w decyzji
 3. Zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie pozwolenia
 4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Wytwarzający informację Renata Bernacka
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Renata Bernacka
Elementy podrzędne (4)
plik 2. Wniosek o przen. pozw. na budowę.doc
plik 3. Oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia.doc
plik 4. Oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia.doc
plik 4. Zgoda na przeniesienie decyzji.doc

licznik: 22229 odwiedzin