Strona główna » Starostwo Powiatowe » Wydział Architektury i Budownictwa » Pozwolenie na budowę użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Zakres działania wydziału
  Pozwolenie na budowę
  Pozwolenie na rozbiórkę
  Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych - nie wymagajacych pozwolenia na budowę
  Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na rozbiórkę
  Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu
  Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Druki dodatkowe
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Pozwolenie na budowę

Z dnia 2012/12/7
Ważne od 2012/12/7

Podstawa prawna:

art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust.4, art. 36 i art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) ustawa z dnia
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego zostaje wydane na wniosek inwestora (druk do pobrania).

Wydział Architektury i Budownictwa nie rozpatruje wniosków dotyczących obiektów budowlanych na terenach lotnisk cywilnych, terenach zamkniętych, a także autostrad, dróg krajowych i wojewódzkich oraz obiektów hydrotechnicznych.

Dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone po dniu 31 grudnia 1994r. nie jest wymagane ustalanie warunków zabudowy. Przed sporządzeniem projektu budowlanego wymaganego do uzyskania pozwolenia na budowę można wystąpić
o wydanie wypisu i wyrysuj z miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego, w którym zostanie określone przeznaczenie terenu.

We wniosku należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu,
 2. Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji (w przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwy ulic) i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Projekt budowlany (w 4 egzemplarzach) wraz z:
 • Ø oświadczeniem projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej,
 • Ø zaświadczeniami o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnymi na dzień opracowania projektu,

wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami,  sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb) dotyczącymi:

 • prowadzenia robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Wojewódzki Konserwator Zabytków)
 • prowadzenia badań archeologicznych w ramach inwestycji (Wojewódzki Konserwator Zabytków).
 • inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz lokalizowanych na obszarze Natura 2000
 • zjazdu i włączenia do drogi publicznej ( właściciel drogi)
 • lokalizacji obiektu budowlanego w pasie drogowym (właściciel drogi) 
 • zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków (Zakład Gospodarki Komunalnej)
 • dostawy energii elektrycznej (Energia Pro Koncern Energetyczny S.A)
 • przyłączenia do sieci telekomunikacyjnych (Telekomunikacja Polska lub Dialog)
 • dostawy gazu (Dolnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o. o )
 • dostawy energii cieplnej ( Miejska Gospodarka Komunalna)
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej ( Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)
 • wycinki drzew ( Wydział Środowiska i Rolnictwa)
 • odprowadzenia wód opadowych i gruntowych do sieci kanalizacji deszczowej,  będącej  w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej
 • uzgodnień w zakresie gospodarki wodnej i melioracji, odprowadzenia wód opadowych i gruntowych (Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych)
 • lokalizacji obiektu budowlanego w obszarze rzek i terenów zalewowych (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej)
 • skrzyżowania infrastruktury technicznej z liniami kolejowymi (Dolnośląska Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowych)
 • lokalizacji obiektu budowlanego na terenie Pomnika Zagłady lub jego strefy ( Wojewoda Dolnośląski)
 • lokalizacji obiektu budowlanego w obszarze otoczenia lotnisk lub lądowisk (Urząd Lotnictwa Cywilnego)
 • usytuowania projektowanych sieci i przyłączy (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)
 • zabezpieczeń przeciwpożarowych (rzeczoznawca)
 • bezpieczeństwa i higieny pracy (rzeczoznawca)
 • spraw sanitarno-higienicznych (rzeczoznawca)

Projekt powinien zawierać również

 • Ø informację dotyczącą dopuszczalnych odstąpień od projektu budowlanego – zgodnie z art. 36a  ustawy Prawo budowlane
 • Ø informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b cyt. ustawy.
  • projektów budowlanych zawierających nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach prawa i Polskich Normach,
  • obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników.
 1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  - Druk oświadczenia (do pobrania),
 2. Ważną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną dla inwestora, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami
  o zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Specjalistyczną opinię dotyczącą:
 1. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.
 2. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis
  z Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 3. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.

Uwagi:

 • Ø Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • Ø Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ tzn. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz dołączyć oświadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest wymagany).
 • Ø Dziennik Budowy należy złożyć do zarejestrowania w  Wydziale Architektury
  i Budownictwa

Tryb odwoławczy:  

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego.

Podstawy prawne:

 • Ø Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 • Ø Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm).
 • Ø Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

Opłata skarbowa:

 • Ø za zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł
 • Ø za pozwolenie na budowę  -  obliczona wg stawek z niżej zamieszczonej tabeli,
 • Ø za  pozwolenia  na przebudowę lub remont obiektu budowlanego  - 50 % opłaty obliczonej wg stawek  niżej zamieszczonych tabeli
 • Ø za pełnomocnictwo- 17 zł

przedmiot opłaty skarbowej

stawka opłaty skarbowej

powierzchnia użytkowa budynku przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna

1 zł za 1 m2
(max. 539 zł)

jak wyżej - kolejnego budynku

1 zł za 1 m2
(max. 539 zł)

urządzenie budowlane (np. przyłącza, place postojowe, zjazd, dojazd)

91 zł za każde

inna budowla (np. parking, droga dojazdowa, wiata, reklama)

155 zł za każdą

studnia, urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20 zł za każde

sieci do1 kmdługości

105 zł za każdą

drogi oraz sieci powyżej1 kmdługości

2143 zł za każdą

inne budynki (np. garaż wolnostojący , obiekt kultu religijnego)

48 zł za każdy

budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

14 zł za każdy

budowla związana z produkcją rolną (np. silosy)

112 zł za każdą

 

Zwolnienia z opłat skarbowych:

 

1)   pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego

2)   pozwolenia na budowę:

- lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek   
  działalności  spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk   żywiołowych

- budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i  kulturalne.

3)   pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

4)   pozwolenia wydawane jednostkom budżetowym i jednostkom samorządu terytorialnego

 

Termin wydania pozwolenia na budowę:

 

Do 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

         

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, ze zm.)

 

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem nr: 0-71 314-01-54

Wytwarzający informację Renata Bernacka
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Renata Bernacka
Elementy podrzędne (3)
plik 3. Oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia.doc
plik 4. Oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia.doc
plik Wzór wniosku o pozwolenie na budowę.pdf

licznik: 109429 odwiedzin