Strona główna » Dokumenty » Komunikaty użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Komunikaty Wydziału Środowiska i Rolnictwa
  Komunikaty Wydziału Architektury i Budownictwa
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Program stypendialny dla studentów

Z dnia 2005/3/8
Ważne od 2005/3/8
    Wszystkie sprawy związane z obsługą programu stypendialnego dla studentów w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne” zawartego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego prowadzi wyłoniona w konkursie :

Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszelakiego rodzaju zapytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do Fundacji pod adresem:


 50-147 Wrocław
 pl. Uniwersytecki 15
 e-mail:
fundacja@fundacja.uni.wroc.pl
 071-3752290
 071-3752841
 071-3752700
Wytwarzający informację Małgorzata Iwańska
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Iwańska

Ogłoszenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Z dnia 2006/2/14
Ważne od 2006/2/14

Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Bierutowie. zgodnie z Art. 86 pkt 7 Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r. ze zmianami) informuje, iż średni koszt utrzymania wychowanka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Bierutowie potrzebny do ustalania odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów wynosi 2012,24 zł.

Średni osobodzień pobytu jednego wychowanka w placówce wynosi - 67,07 zł

Wytwarzający informację Paweł Wolko
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Paweł Wolko

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie „Programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”

Z dnia 2006/11/30
Ważne od 2006/11/30
Ewentualne uwagi do projektu proszę kierować na adres oswiata@powiat-olesnicki.pl
Wytwarzający informację Małgorzata Iwańska
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Iwańska
Elementy podrzędne (1)
plik projekt_uchwały.doc

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Z dnia 2007/11/22
Ważne od 2007/11/22

              WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

  

 Do dzierżawy przeznaczona jest  nieruchomość , położona  w Oleśnicy , przy ul. Wojska Polskiego 52, na działce  nr 2/46 AM -11  

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy składa się z :

 boksów garażowych nr 5, 6, 7 8 o łącznej powierzchni 185 m2

Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta o nr KW 50255   

 W miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta Oleśnicy przedmiotowe boksy  oznaczone jako  U --  usługi

Wytwarzający informację Czesław Legeżyński
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Czesław Legeżyński

Komunikat Starosty Oleśnickiego

Z dnia 2008/2/11
Ważne od 2008/2/11

Komunikat Starosty Oleśnickiego

Starosta Oleśnicki informuje mieszkańców Powiatu Oleśnickiego, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365) istnieje konieczność sprawdzenia ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

Celem wspomnianej ustawy jest porządkowanie spraw własnościowych poprzez doprowadzenie do takiej sytuacji aby każda nieruchomość posiadała własną księgę wieczystą w której zawarty będzie aktualny stan prawny określający zarówno właściciela jak i oznaczenie geodezyjne działek wchodzących w skład tej nieruchomości.   

Działania te mają doprowadzić do ochrony prawa własności w granicach Państwa Polskiego a tym samym  zapobiegać roszczeniom byłych właścicieli niemieckich.

Dla terenu Powiatu Oleśnickiego księgi wieczyste prowadzone są przez

V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy   ul. 3-go Maja 48/49 pokój 14, telef. O 71 314 03 25.

Interesanci przyjmowani są: poniedziałek     od 8 do 18 

                                    wtorek – piątek od 8 do 15

Kasa Sądu czynna jest:         poniedziałek     od 9 do 16

                                              wtorek – piątek od 9 do 15

Szczegółowych  informacji   udzielają   pracownicy  Wydziału   Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami w siedzibie Starostwa:

Oleśnica ul. Słowackiego 10, II piętro pokój 311 i 312 w godzinach pracy Urzędu od 7.45 do 15.45   telef.  0 71 314 01 36 (37).  

                                                                                          Starosta Oleśnicki

                                                                                          Zbigniew Potyrała  

Wytwarzający informację Wiktoria Wróblewska
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Wiktoria Wróblewska

Nabór wniosków o stypendia ze środków publicznych i EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, pochodzących z obszarów wiejskich, którzy natrafiają na bariery w dostępie do edukacji

Z dnia 2008/11/25
Ważne od 2008/11/25

                                                         

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Projekt „Pomoc stypendialna szansą na lepsze wyniki edukacji”

ZARZĄD POWIATU OLEŚNICKIEGO

ogłasza nabór wniosków o stypendia ze środków publicznych i EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, pochodzących z obszarów wiejskich, którzy natrafiają na bariery w dostępie do edukacji.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy:

 1. Rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach mających siedzibę na terenie powiatu oleśnickiego, umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
 2. Pochodzą z obszarów wiejskich (stałe zameldowanie), z miast do 5 tys. mieszkańców oraz miast od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą.
 3. Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny za rok 2007 w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 504 zł netto lub 583 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 4. Nie przekroczyli limitu godzin nieusprawiedliwionych, który wynosi 20 godzin lekcyjnych w następujących miesiącach : wrzesień, październik, listopad.

Dokumentami obowiązującymi przy ubieganiu się o stypendium są:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium oraz Oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne według załączonych wzorów [pobierz plik 1] [pobierz plik 2]
 2. Dokumenty potwierdzające zameldowanie- w przypadku osoby pełnoletniej – potwierdzona za zgodność kserokopia dowodu osobistego lub- w przypadku osoby niepełnoletniej - adnotacja o stałym zameldowaniu z Urzędu Gminy na odwrocie skróconego aktu urodzenia dziecka lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o stałym zameldowaniu.
 3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów rodziny według załączonego wykazu dokumentów potwierdzających wysokość dochodu rodziny [pobierz plik3]
 4. Oświadczenie członka rodziny o uzyskaniu dochodu nieopodatkowanego [pobierz plik 4]
 5. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym [pobierz plik 5]
 6. Inne dokumenty według załączonego wykazu dokumentów [pobierz plik 6]
 7. Inne dane do wniosku o przyznanie stypendium [pobierz plik 7 ]
 8. Oświadczenie dotyczące konta bankowego [pobierz plik 8 ]
 9. Wypełniony formularz PIT-2C - Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium [pobierz plik 9 ]

Uwaga! Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów rodziny wymagane są za rok 2007

Stypendium zostanie wypłacone jednorazowo do końca grudnia 2008r.

Wnioski wraz z ww. dokumentami należy składać w szkole macierzystej ucznia w terminie od 25 listopada 2008 r. do 28 listopada 2008r. Przyjmowane będą jedynie wnioski prawidłowo wypełnione, złożone wraz z kompletem właściwych dokumentów.

Wnioski, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy liczba osób spełniających powyższe kryteria będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieć uczniowie spełniający następujące kryteria:

1)    pochodzą z rodzin o najniższych dochodach.

Załącznik:

 • Uchwała nr XXII/143/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się matura w ramach Działania 2.2 Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wytwarzający informację Małgorzata Iwańska
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Iwańska
Elementy podrzędne (1)
plik regulamin.doc

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2009

Z dnia 2008/12/29
Ważne od 2008/12/29
Ważne do 2009/1/31

Zarząd Powiatu Oleśnickiego

działając na podstawie art.11 ust.2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.) oraz na podstawie §7 ust.7 pkt.2

Uchwały Nr XXIV/151/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2009 w następujących obszarach:

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2) wydarzenia kulturalnych

Adresaci konkursu:

Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.) oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

I. Termin realizacji zadania :1. Konkurs obejmuje zadania krótkoterminowe i całoroczne, których realizacja kończy się nie później niż 15 grudnia 2009 r.

II. Rodzaj zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację:1. „Zadania z dziedziny wspierania działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”:

Wysokość środków przeznaczona na zadania w 2009 r. : 68 000,00 zł

Wysokość środków w 2008 r.: 57 000,00 zł       

 2. „Zadania z dziedziny wspierania działań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego”:

Wysokość środków przeznaczona na zadania w 2009 r. : 6 000,00 zł

Wysokość środków w 2008 r.:  4 000,00 zł

III. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1. Zasady i warunki przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy :

a) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96 poz.873 ze zm.)

b)  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104)

c)  Uchwała Nr XXIV/151/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”

2. Na realizację zadania publicznego z w/w dziedziny, po rozstrzygnięciu konkursu ofert, zostanie zawarta pisemna umowa ze Zleceniobiorcą.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r .w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207).

4. Przewidywana dotacja nie może być wykorzystana w szczególności na: zadania i zakupy inwestycyjne, zakup gruntów, działalność gospodarczą, działalność polityczną i religijną,pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej starającej się o przyznanie dotacji, w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników, wydatków związanych z prowadzeniem rachunków bankowych,  pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; zakup paliwa do samochodu prywatnego, który jest wykorzystywany do celów wykonania zadania;

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Dotacja nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.

7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

8. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

9. Oferty nie kompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Kryteria i tryb wyboru:1. Oceny złożonych ofert dokona Zarząd Powiatu Oleśnickiego.

2. Lista rankingowa z rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w terminie 14 dni od zakończenia postępowania konkursowego.3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:a) Oferty będą oceniane w dwóch etapach na podstawie następujących kryteriów oceny:

Lp.

Kryterium oceny

Ilość punktów

Etap I

1.

Złożenie oferty w terminie

1

2.

Kompletne i prawidłowe wypełnienie oferty, której wzór określił Minister Pracy i Polityki Społecznej w Rozporządzeniu  z dnia 27 grudnia 2005 r. Dz. U. Nr 93, poz. 1891 – w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

1

3.

Zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Powiatu w Uchwale Nr XXIV/151/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. pn. „Program Współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

1

Etap I polega na badaniu zgodności oferty z wymogami formalnymi ; do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które uzyskały 3 punkty

Lp.

Kryterium oceny

Ilość punktów

Etap II

4.

Efekty projektu

0-25

5.

Możliwość realizacji zadania

0-20

6.

Koszt realizacji zadania publicznego

0-20

7.

Perspektywa kontynuacji projektu i dalszego finansowania

0-10

8.

Udział finansowy i rzeczowy realizatora projektu

0-10

9.

Zasoby Organizacji oraz doświadczenie w realizacji tego typu projektów

0-5

10.

Partnerzy w realizacji projektu

0-5

11.

Dotychczasowa współpraca z Powiatem Oleśnickim oraz z innymi instytucjami publicznymi i organizacjami

0-5

b) Etap II polega na ocenie ofert dopuszczonych do tego etapu na podstawie wyżej wymienionych kryteriów tj. kryteria 4-11

5. O wyborze decyduje suma uzyskanych punktów. Oferty, które otrzymały mniej niż 60 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

6. Pierwszeństwo w uzyskiwaniu dotacji z budżetu Powiatu będą miały podmioty ubiegające się o pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł w tym z Unii Europejskiej i realizujące zadania o zasięgu ponadlokalnym.

7. Na każde zadanie powinna być złożona oddzielna oferta, w innym przypadku nie będzie rozpatrzona

V. Terminy składania ofert :

1.Kompletne oferty należy składać w terminie do 31 stycznia 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, Słowackiego 10, w biurze podawczym (nr pokoju 122) z dopiskiem na kopercie ”Organizacje pozarządowe- Konkurs ofert 2009” do godz. 15:00 Decyduje data wpływu do Urzędu.

2.Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.(Dz.U.Nr 264, poz.2207)3. Do oferty należy dołączyć :

Załączniki obowiązkowe:

a)      Aktualny odpis z rejestru właściwego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji ( nie dotyczy stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, oraz uczniowskich klubów sportowych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Oleśnickiego ) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących, ważny 3 miesiące od daty wystawienia,

b)      potwierdzoną za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie, aktualną kopię statutu,

c)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni zamknięty rok; w przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie wymogu uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,

W przypadku złożenia przez organizację więcej niż jednej oferty dokumenty wymienione w pkt 3 dołącza się do jednej oferty, a w pozostałych wnioskach wskazuje się ofertę, z którą zostały złożone.Uwaga: nie dopuszcza się uzupełniania ofert po upływie terminu ich składania. Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, pok.213

Tel. (071) 314 01 75

e-mail : oswiata@powiat-olesnicki.pl

Wytwarzający informację Małgorzata Iwańska
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Iwańska

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok

Z dnia 2009/1/20
Ważne od 2009/1/20

Na mocy art. 38 a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm. ) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi  służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Komisja pełni rolę opiniodawczo-doradczą Starosty.

Do jej zadań m.in. należy:

§  ocena  zagrożeń  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  obywateli  na  terenie  powiatu;

§  opiniowanie  pracy Policji i  innych  powiatowych służb,  inspekcji i straży  oraz  innych  jednostek  organizacyjnych  wykonujących  na  terenie  powiatu  zadania  z  zakresu  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa obywateli;

§  opiniowanie  projektów  budżetu  Policji  i  Państwowej Powiatowej Straży  Pożarnej;

§  opiniowanie  zleconych  przez  Starostę  innych  zagadnień  dotyczących  porządku publicznego  i  bezpieczeństwa  obywateli.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym w skład Komisji wchodzą:

1.      Starosta - Zbigniew Potyrała, który jednocześnie pełni obowiązki przewodniczącego Komisji;

2.      Radni delegowani przez Radę Powiatu:

- Zbigniew Winnicki

- Alojzy Kulig

3.      Osoby powołane przez Starostę:

- Jan Głowa

- Tadeusz Ziółkowski

- Władysław Kobiałka

4.      Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji:

- Dionizy Dyjak

- Karol Sojko

5.      Prokurator Rejonowy wskazany przez Prokuratora Okręgowego

- Jerzy Szymczak

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w zeszłym roku odbyła dwa posiedzenia, na których poruszone zostały najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego na terenie powiatu oraz zaopiniowanie budżetu dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na rok 2009.

Podczas prac komisji przedstawione zostały działania prowadzone w 2008 roku w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2008”, której celem było zabezpieczenie w okresie letnim osób wypoczywających na terenie powiatu jak i mienia pozostawionego przez wypoczywających. Sprawozdanie z wyników akcji obejmowało działania podjęte przez Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnicy.           

Działania podjęte przez Komendę Powiatową Policji obejmowały szereg kroków zapewniających bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz prowadzenie kontroli autokarów przewożących na letni wypoczynek jak i kontrole miejsc sprzedaży alkoholu. W samym okresie letnim przeprowadzono łącznie 1320 kontrole pojazdów. Podczas wzmożonych kontroli na drogach nie uniknięto licznych zatrzymań kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Dobrą informacją, którą należy podkreślić jest fakt, iż na 36 kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież do miejsc wypoczynku wszystkie pojazdy  znajdowały się w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej podjęła działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ramach akcji już w miesiącu maju, prowadząc różnego rodzaju pogadanki dla zainteresowanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych na terenie powiatu. Prowadzono kontrole obiektów przeznaczonych na letni wypoczynek pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W dwóch przypadkach zostały wydane decyzje administracyjne, które zobowiązywały właścicieli do poprawy stanu technicznego systemów wentylacji oraz terminowej kontroli sprzętu gaśniczego.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna główny wysiłek działań skupiła na zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym placówek dopuszczonych do organizacji wypoczynku. Sekcja Higieny Komunalnej przeprowadziła 69 kontroli sanitarnych miejscowości i obiektów o znaczeniu turystycznym ( m.in. przystanki oraz dworce autobusowe i kolejowe, place zabaw, tereny rekreacyjne, kąpieliska, baseny ). Kontrole obiektów nie wykazały uchybień sanitarnych. Rozprowadzono liczne materiały dotyczące bezpiecznego wypoczynku w okresie letnim jak i informacje o chorobach zakaźnych i szczepieniach związanych z wyjazdami poza granice kraju.

     

      W celu podniesienia bezpieczeństwa „najmłodszych” mieszkańców powiatu – przedszkolaków w ramach przeprowadzonej akcji „Jestem bezpieczny na drodze” zostały zakupione kamizelki odblaskowe, które zostały przekazane dyrektorom przedszkoli na trenie  powiatu.

      Ważnym elementem poprawy poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli jest świadomość odpowiedniego zorganizowania i przygotowania służb i straży do działania podczas wystąpienia zagrożenia. W tym celu w miesiącu wrześniu na terenie powiatu przeprowadzone zostały  II Powiatowe Manewry Ratownicze pod kryptonimem „WIOSKA”, mające na celu sprawdzenie mobilności służb ratowniczych oraz doskonalenie umiejętności podczas udzielania pierwszej pomocy medycznej w różnych sytuacjach. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatu oraz Milicza, Trzebnicy, Oławy, jednostki OSP, policji, pogotowia ratunkowego. 

Podczas grudniowego spotkania członkowie komisji wysłuchali i zaopiniowani pozytywnie informację Starosty dotyczącą budżetu służb i straży na 2009 rok oraz wysokość rezerwy celowej ujętej w budżecie powiatu na cele związane z zarządzaniem kryzysowym.

Komisja pozytywnie przychyliła się do wsparcia jakie zostało udzielone Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w formie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 ze sprzętem do ograniczania i usuwania skażeń chemiczno-ekologicznych. Koszt zakupu wyniósł 399 645 zł. Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu wyłożyła na ten cel 50 000 zł, pozostałe środki pochodziły ze środków powiatowych.

Nasze bezpieczeństwo zależy w głównej mierze od prowadzenia wspólnej polityki i przeciwdziałania zagrożeniom, do czego konieczne jest między innymi zmobilizowanie całego potencjału społeczności lokalnej jak i skoncentrowanie wielu rozproszonych działań  w jednym kierunku. Ideałem określającym kierunek na przyszłe lata będzie sytuacja, w której każda organizacja, instytucja, a nawet pojedynczy mieszkaniec naszego powiatu odnajdzie miejsce dla siebie w podejmowaniu inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Kończąc pragnę stwierdzić, iż dzięki koordynacji działań, a także połączeniu sił służb i straży oraz podmiotów zainteresowanych bezpieczeństwem powiatu, 2008 rok sprzyjał poczuciu bezpieczeństwa obywateli naszego powiatu.

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Potyrała

Wytwarzający informację Witold Michałowski
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Witold Michałowski

Wykaz nieruchomości do zbycia

Z dnia 2009/3/23
Ważne od 2009/3/23

                                                                                               Załącznik do uchwały nr 33/2009

                                                                                               Zarządu Powiatu Oleśnickiego

                                                                                               z dnia 19.03.2009 r

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 ,Nr 261,poz. 2603 ze zm. )

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza co następuje :

         Z zasobu nieruchomości Powiatu Oleśnickiego przeznaczone zostały do zbycia następujące działki zabudowane (byłe warsztaty szkolne): nr 25/22 AM 31 o pow. 0,0152 ha, 25/23 AM 31 o pow. 0,0489 ha, położone w Bierutowie przy ul. 1-Maja 9a i 9b pozostające w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie

Opis nieruchomości wg katastru :

Jednostka ewidencyjna Miasto i Gmina Bierutów, Nr jednostki rejestrowej: 943

działki zabudowane nr 25/22 AM 31 i 25/23 AM 31 , księga wieczysta WR1E/00055923/0

l.p

a/ Nr działki

 b/ powierzchnia  

    działki

c/powierzchnia  

   użytkowa  

   budynku

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena

nieruchomości

   zł

Uwagi

1

2

a/ 25/22 AM 31

b/  0,0152 ha

c/120,1 m2

a/25/23 AM 31

b/0,0489 ha

c/591,8 m2

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bierutów uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Bierutowie  nr XLIV/295/2002 z dnia 23 maja 2002 r opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 214 poz. 2928 z dnia 10 października 2002 r działki 25/22, 25/23 AM 31, położone są na obszarze oznaczonym symbolem:

MS-Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej Staromiejskiej.

Działki leżą w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej„A”

265 500 zł

  

Działka  nr 25/22 AM 31  zabudowana budynkiem (byłe warsztaty szkolne), niepodpiwniczonym, parterowym, murowanym z cegły, z dachem dwuspadowym o niewielkim kącie nachylenia, konstrukcji żelbetowej, przykryty papą, ogrodzona. Rynny spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Działka  nr 25/23 AM 31zabudowana budynkiem ( byłe warsztaty szkolne) niepodpiwniczonym, piętrowym, murowanym z cegły, z dachem dwuspadowym o niewielkim kącie nachylenia, konstrukcji żelbetowej, przykryty papą. Rynny spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Budynki przylegają bezpośrednio do siebie i przyłączone są do niżej wymienionych sieci:

-woda, kanalizacja sanitarna, prąd. 

Dojazd do działek pośredni z drogi wewnętrznej.

Stan techniczny budynków zły

Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

Działki zabudowane przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesić na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy-II piętro

w Urzędzie Miasta i Gminy Bierutów, na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego oraz komunikat w prasie lokalnej w okresie  od  20 marca 2009 r do  10 kwietnia  2009r .

Termin złożenia wniosku przez osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust .1 pkt.1 i pkt. 2  do  4 maja  2009 r                             

Informacje w zakresie zbycia można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

przy ul. Słowackiego 10,pok.311 oraz telefonicznie 314 0139 lub 314 0137 .                                

                                                                          Starosta Oleśnicki

                                                                       

                                                                                            Zbigniew Potyrała                

Wytwarzający informację Wiktoria Wróblewska
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Wiktoria Wróblewska

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Z dnia 2009/7/10
Ważne od 2009/7/10

                                                                            

                                                                                   Załącznik  do uchwały nr 75  /2009

                                                                                      Zarządu Powiatu Oleśnickiego

                                                                                      z dnia   09.07.2009 r

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 ,Nr 261,poz. 2603 ze zm. )

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza co następuje :

         Z zasobu nieruchomości Powiatu Oleśnickiego przeznaczona została do zbycia nieruchomość rolna w skład której wchodzą działki nr:  1/49 o pow. 25,3000 ha, 1/50 o pow. 0,5800 ha, 1/51 o pow. 20,7200 ha, 1/33 o pow. 4,8200 ha, 1/34 o pow. 5,4100 ha, 1/35 o pow. 5,4700 ha, 1/36 o pow. 2,6600 ha, 611 o pow. 2,2300 ha,  612 o pow. 3,8400 ha, 613 o pow. 9,6600 ha, 446 o pow. 0,0900 ha, położona w obrębie Bukowie, gmina Wilków, powiat Namysłów, woj. opolskie, stanowiąca własność Powiatu Oleśnickiego.

Opis nieruchomości wg katastru :

Jednostka ewidencyjna Wilków, obręb Bukowie, Nr jednostki rejestrowej: 254

księga wieczysta 71989

L.p

Numer działki

Powierzchnia

działki (ha)

Rodzaj

użytku

Powierzchnia

użytku (ha)

Wartość

nieruchomości

  1

1/49

25,3000

RIVa

RIVb

24,4600

  0,8400

  2

1/50

  0,5800

dr

  0,5800

  3

1/51

20,7200

RIIIb

RIVa

ŁIII

ŁIV

  9,6100

  5,9100

  3,6000

  1,6000

  4

1/33

  4,8200

RIVa

RIVb

RV

  2,4700

  1,7300

  0,6200

  5

1/34

  5,4100

RIVa

RIVb

RV

  2,8400

  2,2300

  0,3400

  6

1/35

  5,4700

RIVa

RIVb

RV

  4,8000

  0,5200

  0,1500

  7

1/36

  2,6600

RIVa

RV

  2,6300

  0,0300

  8

611

  2,2300

ŁIV

  2,2300

  9

612

  3,8400

RIIIb

RIVa

  3,1100

  0,7300

10

613

  9,6600

RIIIa

RIIIb

RIVa

  3,5200

  4,8000

  1,3400

11

446

  0,0900

rów

  0,0900

Razem

11

80,7800

     x

80,7800

2 128 586

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest we wsi Bukowie, gmina Wilków, powiat Namysłów, województwo opolskie i położona w odległości 10 km od Miasta Bierutowa.  Wieś Bukowie sąsiaduje bezpośrednio z gminą Bierutów. Nieruchomość posiada dogodne położenie do dróg publicznych i lokalnych ciągów komunikacyjnych, położona przy drodze publicznej biegnącej w kierunku Wabienice - Gorzesław. W sąsiedztwie nieruchomości pozostają grunty niezabudowane, użytkowane rolniczo. Nieruchomość stanowi kompleks 11 działek gruntu, z czego jedna działka nr 1/50 przeznaczona pod  drogę  i jedna działka nr 446  stanowi rów. Działki stanowią zwarty kompleks położony na gruncie o płaskiej konfiguracji terenu. . Działki nie posiadają uzbrojenia..

Nieruchomość do czasu sprzedaży pozostaje w dzierżawie.

Przeznaczenie w planie

W/w działki nie posiadają aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działki te w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilków oznaczone są jako:

- nr 1/33,1/34,1/35,1/36,1/49, 1/50, 612,613- Tereny użytków rolnych  z przewagą gruntów ornych-„R”

- nr 611- Tereny użytków rolnych, łąki , pastwiska- „ZŁ”

- nr 1/51- Tereny użytków rolnych z przewagą gruntów ornych (85%) oraz tereny użytków rolnych – łąki, pastwiska (15%)

- nr 1/50 – oznaczona jako droga

- nr 446 – oznaczona jako rów

Nieruchomość rolna  w skład której wchodzą w/w działki przylegające bezpośrednio do siebie  przeznaczona jest do sprzedaży łącznie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Wykaz wywiesić na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy-II piętro

w Urzędzie Miasta i Gminy Bierutów, Urzędzie Gminy Wilków, na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego oraz komunikat w prasie lokalnej w okresie  od  10 lipca  2009 r do   31 lipca  2009r .

Termin złożenia wniosku przez osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust .1 pkt.1 i pkt. 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami wyznacza się do  24 sierpnia  2009 r                             

Informacje w zakresie zbycia można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

przy ul. Słowackiego 10,pok.311 oraz telefonicznie 314 0139 lub 314 0137 .                                

                                                                          Starosta Oleśnicki

                                                                       

                                                                                         Zbigniew Potyrała                

Wytwarzający informację Krystyna Chudy
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Wiktoria Wróblewska

Komunikat dotyczący wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Z dnia 2009/12/9
Ważne od 2009/12/9

                                      KOMUNIKAT

                       Starostwo Powiatowe w Oleśnicy informuje że :

Od dnia 03.12.2009 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy ul. Słowackiego 10 został wywieszony wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia zatwierdzony Uchwałą Zarządu Powiatu Oleśnickiego Nr 122 / 2009 z dnia 13.10.2005.

Zbigniew Potyrała

Wytwarzający informację Czesław Legeżyński
Publikujący informację Marta Wawrzyniak
Odpowiedzialny za treść Czesław Legeżyński

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok

Z dnia 2010/1/20
Ważne od 2010/1/20

            Na mocy art. 38 a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm. ) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi  służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Komisja pełni rolę opiniodawczo-doradczą Starosty.

Do jej zadań m.in. należy:

§  ocena  zagrożeń  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  obywateli  na  terenie  powiatu;

§  opiniowanie  pracy Policji i  innych  powiatowych służb,  inspekcji i straży  oraz  innych  jednostek  organizacyjnych  wykonujących  na  terenie  powiatu  zadania  z  zakresu  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa obywateli;

§  opiniowanie  projektów  budżetu  Policji  i  Państwowej Powiatowej Straży  Pożarnej;

§  opiniowanie  zleconych  przez  Starostę  innych  zagadnień  dotyczących  porządku publicznego  i  bezpieczeństwa  obywateli.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym w skład Komisji wchodzą:

1.      Starosta - Zbigniew Potyrała, który jednocześnie pełni obowiązki przewodniczącego Komisji;

2.      Radni delegowani przez Radę Powiatu:

- Zbigniew Winnicki

- Alojzy Kulig

3.      Osoby powołane przez Starostę:

- Jan Głowa

- Tadeusz Ziółkowski

- Władysław Kobiałka

4.      Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji:

- Dionizy Dyjak

- Karol Sojko

5.      Prokurator Rejonowy wskazany przez Prokuratora Okręgowego

- Jerzy Szymczak

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2009 roku  odbyła dwa posiedzenia ( 24.03.2009 r. oraz 04.12.2009 r. ), na których poruszone zostały najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego na terenie powiatu jak i zaopiniowanie budżetu dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na rok 2010.

Podczas komisji, która miała miejsce w marcu członkowie wysłuchali informacje o działaniach podjętych w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2009” jak i  informację o stanie bezpieczeństwa i programach na rzecz poprawy bezpieczeństwa realizowanych przez Komendę Powiatową Policji. Istotnym elementem komisji była również obszerna prezentacja bezpieczeństwa przeciwpożarowego w ujęciu działań podjętych w tym celu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

W 2009 roku działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej skupiły się między innymi na:

§  doskonaleniu systemu ratowniczo-gaśniczego;

§  doskonaleniu procedur w zakresie ratownictwa, gaśniczego, technicznego, chemicznego i medycznego;

§  rozpoznawaniu i prognozowaniu zagrożeń;

§  współdziałaniu z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, powiatowymi służbami i inspekcjami;

§  prowadzeniu szkoleń i ćwiczeń.

Na mocy Zarządzenia nr 9/2009 Starosty Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 lutego 2009 r. prowadzono kontrole budynków i obiektów użyteczności publicznej pod kątem wywiązywania się z obowiązku usuwania zalegającego na dachach lodu lub śniegu ( wyniki kontroli przedstawiono członkom komisji ). Kontrolowano w głównej mierze dachy sklepów wielkopowierzchniowych. W wyniku kontroli nałożono jeden mandat karny na kierownika sklepu i zobligowano do natychmiastowego usunięcia zalegającego śniegu oraz zwisających sopli lodu.

Sprawozdania z wyników prac służb i straży przyjęto pozytywnie.

Tematyką grudniowego spotkania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku było głównie zaopiniowanie budżetów Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na rok 2010. Przedstawione zostały także wyniki realizacji programu „Bezpieczne wakacje 2009” realizowanego przez służby powiatowe.

Członkowie komisji wysłuchali informację Starosty dotyczącą budżetów służb i straży i przychylnie ocenili wysokość wsparcia, które zostanie udzielone Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2010 na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska jak i wsparciu oleśnickiej policji poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące remonty i zakupy inwestycyjne w komendzie powiatowej. Nie wniesiono również zastrzeżeń dotyczących finansowania zarządzania kryzysowego jak i utworzonej rezerwy celowej na ten cel.

            W miesiącu maju odbyło się dodatkowe posiedzenie poświęcone analizie zagrożeń związanych z ewentualnie mogącym wystąpić zagrożeniem pandemii wirusa typu A/H1N1 na terenie naszego powiatu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatowych służb i straży oraz członkowie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Na spotkaniu wypracowano wspólne działania w odniesieniu do działań profilaktycznych. Zatwierdzono treść ulotki informacyjnej na wypadek wybuchu pandemii zawierającą najważniejsze informacje dotyczące zmniejszenia ryzyka infekcji oraz postępowania po zaobserwowaniu objawów chorobowych dla mieszkańców oraz sposób jej dystrybucji na terenie całego powiatu. 

W dniu 14 października br. w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy  odbyło się spotkanie w sprawie organizacji i funkcjonowania planowanego centrum powiadamiania ratunkowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy dla obszaru powiatu oleśnickiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Starosta Powiatu – Zbigniew Potyrała, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – st. bryg. Jarosław Wojciechowski, przedstawiciel wojewody dolnośląskiego – inspektor Stanisław Ręcławowicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy – mł. bryg. mgr inż. Jacek Noworycki, Komendant Powiatowy Policji w Oleśnicy – nadkom. Dionizy Dyjak Dyrektor Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – Agnieszka Cholewińska, Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Oleśnicy – Marcin Zawadzki.

Celem spotkania było omówienie założeń i zasad organizacji Systemu Powiadamiania Ratunkowego, w kontekście budowy CPR na terenie powiatu oleśnickiego, a także działania numerów alarmowych w tym także numeru 112. System Powiadamiania Ratunkowego zakłada przede wszystkim integrację krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, który w efekcie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa obywateli poprzez zapewnienie uzyskania szybkiego i skutecznego dostępu do służb ratowniczych, a także zwiększenie efektywności współdziałania tych służb.

           

            Ważnym elementem poprawy poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli jest świadomość odpowiedniego zorganizowania i przygotowania służb i straży do działaniapodczas wystąpienia zagrożenia jak również skutecznego i szybkiego udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. W tym celu w miesiącu kwietniu na terenie powiatu przeprowadzone zostały  III Powiatowe Manewry Ratowniczo-Medyczne pod kryptonimem „III Gminy”, mające na celu sprawdzenie mobilności służb ratowniczych oraz doskonalenie umiejętności podczas udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków, które mogą mieć miejsce w czasie prac w gospodarstwach rolnych oraz na terenach wiejskich. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatu ( łącznie 24 zespoły ) oraz Milicza, Trzebnicy, Oławy, jednostki OSP, policji, pogotowia ratunkowego. 

Reasumując należy stwierdzić, że wszelkie podjęte w 2009 roku działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Oleśnickiego dają podstawę do dalszego, szerszego rozeznania zagrożeń, aktywizacji służb, inspekcji i straży, jak również zwiększenia zarówno udziału jak i kontroli społecznej w skomplikowanym i trudnym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w powiecie. Sposób funkcjonowania komisji i zakres merytoryczny omawianych tematów przyczyniły się do zacieśniania wzajemnych relacji pomiędzy służbami jak i wzmocnieniu w świadomości mieszkańców poczucia bezpieczeństwa.

                                                                                                                                           Przewodniczący Komisji

Zbigniew Potyrała

Wytwarzający informację Witold Michałowski
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Witold Michałowski

Konkurs na stanowisko pracownika ds. administracyjno-gospodarczych

Z dnia 2010/1/29
Ważne od 2010/2/4
Ważne do 2010/2/19

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego

w Oleśnicy

ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy ogłasza konkurs na stanowisko

SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w  Oleśnicy

Wymiar czasu pracy : ¾  etatu

Warunki stawiane kandydatom -  zgodne z wymogami Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych – Art. 6.1 i 3

 1. Wykształcenie: wyższe 4-letni staż pracy na takim samym lub podobnym stanowisku

lub   średnie  5-letni staż pracy na takim samym lub podobnym stanowisku

 1. Zdolność  do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych).
 2. Zaświadczenie o niekaralności;

Ponadto:

4. Znajomość ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz procedur wynikających z konieczności jej stosowania.

(doświadczenie w zakresie p. 4  będzie dodatkowym atutem)

Ogólne obowiązki specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych:

- znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń dotyczących przydzielonego zakresu pracy.

- sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zadań.

- organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłowe i racjonalne wykonywanie przydzielonych czynności.

- stałe podnoszenie kwalifikacji i udział w wyznaczonych przez dyrektora placówki szkoleniach , konferencjach i naradach roboczych,

- przestrzeganie postanowień Regulaminu Pracy,

- właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą,

- przeciwdziałanie naruszeniom przepisów  lub nadużyciom oraz nieprawidłowościom w działalności II LO  w Oleśnicy,

- przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i państwowej,

znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

Do szczegółowych zadań, czynności i obowiązków specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych należy organizacja i prowadzenie działań zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi na:

1)      zapewnieniu sprawności techniczno-eksploatacyjnej obiektów szkolnych i urządzeń należących do szkoły oraz dbałości o pełne i właściwe wykorzystanie wszystkich pomieszczeń szkoły;

2)      dbałości o właściwe zabezpieczenie obiektów szkolnych, ochronę przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem, pożarem, a także zabezpieczeniu kluczy (w tym od wejść awaryjnych i zapasowych);

3)      okresowej kontroli oraz zapewnieniu sprawności urządzeń i innego wyposażenia szkoły: cieplnych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, przeciwpożarowych i odgromowych;

4)      planowaniu – w porozumieniu z dyrektorem szkoły i głównym księgowym  - nadzorowaniu  prac związanych z bieżącymi  remontami szkoły;

5)      5) sporządzaniu wstępnego planu  - na rok kalendarzowy (w porozumieniu z dyrektorem i głównym księgowym ) – zakupów i związanych z tym wydatków pod kątem prawidłowości funkcjonowania szkoły,

6)      ustalaniu listy niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia (z uwzględnieniem finansowych możliwości szkoły)

7)      kierowaniu bieżącą działalnością gospodarczą szkoły, w tym:

- zaopatrywaniu szkoły w materiały piśmiennicze, druki, środki czystości, pomoce dydaktyczne, sprzęt i urządzenia;

- sporządzaniu list zapotrzebowania na  odzież ochronną, ubrania robocze i inne oraz zaopatrywaniu w nie pracowników;

- dbałość o sprzęt  audiowizualny (  o jego sprawność na lekcje, uroczystości)

- pomocy w przygotowaniu pomieszczeń i sprzętu do egzaminów, imprez,  uroczystości szkolnych i okolicznościowych;

8) ewidencjonowaniu wyposażenia i pomocy dydaktycznych  (prowadzeniu dokumentacji inwentarzowej oraz cechowaniu sprzętu);

9) prowadzeniu komisyjnych okresowych przeglądów technicznych budynku. Sporządzanie protokołów oraz kontroli terminowego wykonania zaleceń;

10) prowadzeniu archiwum szkoły (współodpowiedzialność z pracownikiem sekretariatu szkoły).

Dodatkowo:

1)      prowadzenie dokumentacji szkoły w zakresie spraw: technicznych, prac zleconych, zamówień publicznych, umów najmu oraz związanych z: przyjmowaniem, obiegiem, archiwizowaniem i kontrolą dokumentów,

2)      nadzorowanie pracy pracowników obsługi, prowadzenie ewidencji obecności urlopów, wyjść i zwolnień pracowników obsługowych.

3)      organizowanie prac związanych z remontami doraźnymi i nadzorowanie ich przebiegu,

4)      współpraca z wicedyrektorem, pracownikami administracji, nauczycielami i innymi pracownikami w zakresie powierzonych obowiązków,

5)      doskonalenie metod pracy  (np. obsługa centralki telefonicznej, obsługa komputera, programów komputerowych dla prowadzenia placówki),

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o posiadanych kwalifikacjach oraz doświadczeniu zawodowym i stażu pracy,
 2. dyplom lub inne świadectwo potwierdzające posiadane kwalifikacje merytoryczne,
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,
 4. opinię z poprzedniego zakładu pracy,
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych,
 6. oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz zaświadczenie o niekaralności.
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych.

Kandydaci przed przystąpieniem do konkursu mają prawo zapoznać się z funkcjonowaniem placówki.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – dział administracji w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy” w terminie do dnia 19 lutego 2010r. do godz. 15,00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56, pok. Nr 28.

Zasady rekrutacji:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne  oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy oraz tablicy informacyjnej II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy.

Postępowanie konkursowe rozpocznie się 22 lutego 2010 r. o godz. 12:00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wytwarzający informację Jolanta Kwaśniewska
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Jolanta Kwaśniewska

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sycowie, przeznaczonej do sprzedaży

Z dnia 2010/2/23
Ważne od 2010/2/23

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sycowie, przeznaczonej do sprzedaży

w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

1.     oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości: działka nr 2/6, arkusz mapy nr 14,                                                           księga wieczysta KW WR1E/00082698/1

2.     powierzchnia nieruchomości: 0,0192 ha

3.     opis nieruchomości: nieruchomość położona w Sycowie, zabudowana budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności

4.     przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren przemysłu i działalności gospodarczej, usługi

5.     cena nieruchomości: netto – 3166,00 zł, VAT – 696,52 zł razem brutto – 3862,52 zł

6.     termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1   i pkt  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) :              6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu

Uwaga

·        Pierwszeństwo przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a)     przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów

b)    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Starosta  Oleśnicki

Zbigniew Potyrała

Wytwarzający informację Ewa Borońska
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Ewa Borońska

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Z dnia 2010/3/2
Ważne od 2010/3/1

LISTA KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy, zgłoszonych do postępowania konkursowego

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego  w Oleśnicy informuje, że na ogłoszony nabór złożone zostały 2 oferty.

Oferta nr

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Dorota Skowrońska

Oleśnica

2.

Sylwia Mazanek

Sokołowice

W wyniku  przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych

w dniu 22.02.2010r. oraz przeprowadzonego kolejnego etapu postępowania konkursowego - rozmowy kwalifikacyjnej w dnu 24.02.2010r. ( w oparciu o ustalone kryteria), postanowiono zatrudnić z dniem 01 marca 2010r.

p. Dorotę Skowrońską  zam. w Oleśnicy

Uzasadnienie wyboru

W/w kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne stawiane w ogłoszeniu o naborze, została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową po rozmowie kwalifikacyjnej uzyskując najwyższą ilość punktów oraz posiada doświadczenie w pracy na takim samym stanowisku, o jakim mowa w ogłoszeniu o naborze.

           

Oleśnica, dnia 01.03.2010r.                          

Jolanta Kwaśniewska

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego

im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Wytwarzający informację Jolanta Kwaśniewska
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Jolanta Kwaśniewska

Nabór na wolne stanowisko pracy w PDPS w Ostrowinie

Z dnia 2010/4/26
Ważne od 2010/4/26
Ważne do 2010/5/10

DYREKTOR

                                         POWIATOWEGO DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w OSTROWINIE

                                                 56-400 OLEŚNICA     

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

nazwa stanowiska pracy

1.      Opis stanowiska pracy

- praca na 1/2 etatu

- podstawowy lub równoważny system pracy w zależności od potrzeb pracodawcy.

2.      Wymagania związane ze stanowiskiem Starszy Inspektor BHP

a)      niezbędne:

zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności              w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe                          w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

b)      dodatkowe

doświadczenie w pracy w zakładach opieki społecznej.

    

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Starszy Inspektor BHP.

1)      Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania  przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

2)      Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

3)      Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4)      Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

5)      Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa                      i higieny pracy.

6)      Udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów                   i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

7)      Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe.

8)      Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie bhp                            i przechowywanie dokumentów zgodnie z wymogami bhp.

9)      Współpraca z organami PIP, PIS i Medycyną Pracy.

1.      Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum  vitae,

c)      kserokopie świadectw pracy,

d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

e)      oświadczenie o  posiadaniu pełni praw publicznych i zaświadczenie                  z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

      Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko Starszy Inspektor ds. BHP” - należy składać  w siedzibie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie  w terminie  do dnia  10 maja 2010 r. do godz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną do PDPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Uwaga:Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV                           (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

..................................................

                                                                                      podpis kandydata

Wytwarzający informację Andrzej Wojtkowiak
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Andrzej Wojtkowiak
Elementy podrzędne (1)
plik procedura naboru.doc

Informacja

Z dnia 2010/5/20
Ważne od 2010/5/20

         Informujemy, że w wyniku dokonanej analizy wstępnego określenia możliwości zatrudnienia kandydatów na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji, na trzech zgłoszonych kandydatów nie zakwalifikował się żaden z kandydatów, ponieważ nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.

                                                                                                          Andrzej Wojtkowiak

Ostrowina, dnia 18.05. 2010r.

Wytwarzający informację Andrzej Wojtkowiak
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Andrzej Wojtkowiak

Konkurs na dyrektora ZSP w Twardogórze

Z dnia 2011/5/9
Ważne od 2011/5/9
Ważne do 2011/5/25

Zarząd Powiatu Oleśnickiego

dnia 9 maja 2011r.ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, ul. Staszica 3.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.  w  sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz  inne  stanowisko  kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr  184, poz. 1436), tj.

1)osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,która:

a)ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

b)ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d)uzyskała:

- w okresie 5 lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, albo

- w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego, bądź,

- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela akademickiego),

e)posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 

f)nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne, 

g)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

i)nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.), lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

2) osoba niebędąca nauczycielem, która:

a)posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

b)ukończyła studia magisterskie,

c)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

d)ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

e)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

f)spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt. 1) b, e, g, i,

 2. Oferty osób przystępujących do konkursupowinny zawierać:

1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją (w dwóchegzemplarzach) funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-   stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-   stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-   stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)     oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

8)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

10)oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

-  karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela,

-  karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego lub pozytywnej oceny pracy w szkole wyższej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawoo szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadkunauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

16)dokładny adres kontaktowy. 

3. Kandydaci na stanowisko dyrektora winni wykazać się znajomością w  szczególności ustawy o  systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks Pracy, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

4. Kandydaci przed przystąpieniemdo konkursu  mają prawo  zapoznania się z funkcjonowaniem  szkoły i spotkać się ze wszystkimi jej pracownikami.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertachz podanym adresem  zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na  dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze”,  w  terminie do dnia 24 maja 2011r.  w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica ( decyduje data wpływu).

6. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego.

Termin konkursu : 25 maja 2011r. godz. 10.00

       Bliższych  informacji  udziela  Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy  tel.  (071) 314 01 21.

Wytwarzający informację Małgorzata Iwańska
Publikujący informację Paweł Danielak
Odpowiedzialny za treść Zbigniew Potyrała

Konkursy na dyrektora ZSP w Oleśnicy i ZSP w Sycowie

Z dnia 2011/5/17
Ważne od 2011/5/17
Ważne do 2011/6/8

Zarząd Powiatu Oleśnickiego

dnia 17 maja 2011r.ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora

1.          Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, ul. Daszyńskiego 42.

2.          Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.  w  sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz  inne  stanowisko  kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr  184, poz. 1436), tj.

1)osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

a)ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

b)ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d)uzyskała:

- w okresie 5 lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, albo

- w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego, bądź,

- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela akademickiego),

e)posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 

f)nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne, 

g)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

i)nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.), lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

2) osoba niebędąca nauczycielem, która:

a)posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

b)ukończyła studia magisterskie,

c)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

d)ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

e)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

f)spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt. 1) b, e, g, i,

 2. Oferty osób przystępujących do konkursupowinny zawierać:

1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją (w dwóchegzemplarzach) funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-   stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-   stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-   stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)     oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

8)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

10)oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

-  karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela,

-  karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego lub pozytywnej oceny pracy w szkole wyższej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawoo szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadkunauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

16)dokładny adres kontaktowy. 

3. Kandydaci na stanowisko dyrektora winni wykazać się znajomością w  szczególności ustawy o  systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks Pracy, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

4. Kandydaci przed przystąpieniemdo konkursu  mają prawo  zapoznania się z funkcjonowaniem  szkoły i spotkać się ze wszystkimi jej pracownikami.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertachz podanym adresem  zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na  dyrektora … ”,  w  terminie do dnia 1 czerwca 2011r.  w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica           ( decyduje data wpływu).

6. Konkursy przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego.

Terminy konkursów :

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie : 8 czerwca 2011r. godz. 10.00

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy : 8 czerwca 2011r. godz. 12.00

       Bliższych  informacji  udziela  Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy  tel.  (071) 314 01 21.

Wytwarzający informację Małgorzata Iwańska
Publikujący informację Paweł Danielak
Odpowiedzialny za treść Zbigniew Potyrała

Konkurs na dyrektora ZSP w Twardogórze

Z dnia 2011/6/20
Ważne od 2011/6/20
Ważne do 2011/7/18

Zarząd Powiatu Oleśnickiego

dnia 20 czerwca 2011r.ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, ul. Staszica 3.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.  w  sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz  inne  stanowisko  kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr  184, poz. 1436), tj.

1)osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,która:

a)ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

b)ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d)uzyskała:

- w okresie 5 lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, albo

- w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego, bądź,

- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela akademickiego),

e)posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 

f)nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne, 

g)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

i)nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.), lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

2) osoba niebędąca nauczycielem, która:

a)posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

b)ukończyła studia magisterskie,

c)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

d)ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

e)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

f)spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt. 1) b, e, g, i,

 2. Oferty osób przystępujących do konkursupowinny zawierać:

1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją (w dwóchegzemplarzach) funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-   stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-   stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-   stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)     oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

8)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

10)oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

-  karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela,

-  karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego lub pozytywnej oceny pracy w szkole wyższej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawoo szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadkunauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

16)dokładny adres kontaktowy. 

3. Kandydaci na stanowisko dyrektora winni wykazać się znajomością w  szczególności ustawy o  systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks Pracy, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

4. Kandydaci przed przystąpieniemdo konkursu  mają prawo  zapoznania się z funkcjonowaniem  szkoły i spotkać się ze wszystkimi jej pracownikami.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertachz podanym adresem  zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na  dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze”,  w  terminie do dnia 6 lipca 2011r.  w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica ( decyduje data wpływu).

6. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego.

Termin i miejsce konkursu : 18 lipca 2011r. godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, przy ul. Słowackiego 10, sala 210, I piętro.

       Bliższych  informacji  udziela  Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy  tel.  (071) 314 01 21.

Wytwarzający informację Małgorzata Bilska
Publikujący informację Małgorzata Bilska
Odpowiedzialny za treść Zbigniew Potyrała

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kraszowie, gmina Międzybórz, przeznaczonej do dzierżawy na czas określony do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym

Z dnia 2012/10/8
Ważne od 2012/10/4
Ważne do 2012/10/25

                                               Załącznik do Zarządzenia Starosty Oleśnickiego Nr 48 z dnia 04.10.2012r.

 

Wykaz

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kraszowie, gmina Międzybórz, przeznaczonej do dzierżawy na czas określony do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości: obręb Kraszów, gmina Międzybórz, działka nr 45/3, księga wieczysta KW WR1E/00071164/9
 2. Powierzchnia nieruchomości: 0,21 ha
 3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Kraszowie, niezabudowana, stanowiąca rów melioracyjny
 4. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zieleń trwała
 5. Opłata z tytułu dzierżawy: – 0,462 dt pszenicy w skali roku
 6. Termin wnoszenia opłat – w dwóch ratach półrocznych
 7. Zasady aktualizacji – wg obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za półrocze poprzedzające termin płatności
 8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i 2 -15.11.2012r.

 

Oleśnica 04.10.2012r.

Starosta Oleśnicki

Zbigniew Potyrała

Wytwarzający informację Ewa Borońska
Publikujący informację Marcin Drab
Odpowiedzialny za treść Ewa Borońska

Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2013

Z dnia 2013/1/31
Ważne od 2013/1/31
Wytwarzający informację Katarzyna Struś
Publikujący informację Paweł Danielak
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Iwańska
Elementy podrzędne (1)
plik Lista rankingowa

licznik: 28969 odwiedzin