Strona główna » Dokumenty » Język migowy użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Język migowy

Z dnia 2012/4/13
Ważne od 2012/4/1

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy obsługa osób uprawnionych zorganizowana jest zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się i uzupełniona poniższymi zasadami.

1.Osoba uprawniona (osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w starostwie) w kontaktach z Starostwem.

2.Prawo, o którym mowa w pkt. 1, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

3.W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa w pkt 1, Starostwo nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

4.Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby realizującej świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się z Starostwem Powiatowym w Oleśnicy.

5.W Starostwie wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

            a) strony internetowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy www.powiat-olesnicki.pl oraz  www.bip.olesnica.ig.pl

            b) pocztę elektroniczną (adresy dostępne na stronach internetowych Starostwa, a w szczególności adres:                                                         

                                                                                    starostwo@powiat-olesnicki.pl

            c) faksu 0 71 314 01 10.

6.Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.                                                                  

7.Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.

8.Starostwo zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika (pkt. 1-4 stosuje się odpowiednio), co nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.

9.Pracownik Starostwa posługujący się SJM wykorzystując środki wspierające komunikowanie się realizuje świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

10.W przypadku braku możliwości zapewnienia realizacji świadczenia przez pracownika Starostwa, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego, na zasadach określonych w pkt 12.

11.Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. ).

12.Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do Starostwa, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

13.Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 12, powinno zawierać informacje zawarte w formularzu. Zgłoszenia można dokonać                                     elektronicznie na adres:   -  właściwej komórki organizacyjnej Starostwa lub starostwo@powiat-olesnicki.pl,

                                         -  faksem na numer: 071 314 01 10,

                       -  złożyć  osobiście na  Biurze Podawczym parter p. 122 .

14.Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 12, Starostwo  zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

15.Starostwo , w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych uprawnień np. poprzez osoby posiadające II stopień umiejętności SJM a wyznaczone przez Starostwo) .

16.Osoba realizująca świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną.

17.Przepisu pkt 16 nie stosuje się w przypadku gdy:

-zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób,

-osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.

 

18.Starostwo udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Wytwarzający informację Krzysztof Poślednik
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Krzysztof Poślednik
Elementy podrzędne (2)
plik Załącznik.docx
plik Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych ].pdf

Biuletyn redaguje:
Krzysztof Poślednik
naczelnik-or@powiat-olesnicki.pl

tel. 71- 314 01 11, fax. 71- 314 01 10
licznik: 2208 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki zabudowane byłymi warsztatami szkolnymi więcej...
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr: 56/4 AM-2 o pow. 0,6503 ha, położonej w Jemielnej więcej...
18-09-2013: Informacja SR.6341.66.2013 więcej...
13-09-2013: Informacja SR.6341.65.2013 więcej...
30-08-2013: Informacja SR.6341.63.2013 więcej...
28-08-2013: Protokół CBA z kontroli przebudowy części drogi powiatowej nr 1500D więcej...
28-08-2013: Umotywowane zastrzeżenia Starosty do protokołu CBA więcej...
28-08-2013: Odpowiedź Szefa CBA na umotywowane zastrzeżenia Starosty więcej...
28-08-2013: Odmowa podpisania przez Starostę protokołu kontrolnego wraz z wyjaśnieniami więcej...
23-08-2013: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi w Twardogórze więcej...