Strona główna użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki zabudowane byłymi warsztatami szkolnymi

Z dnia 2013/9/30
Ważne od 2013/9/27
Ważne do 2013/10/29

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Zarząd Powiatu Oleśnickiego

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki zabudowane byłymi warsztatami szkolnymi nr: 25/22 AM 31 o pow. 0,0152 ha, 25/23 AM 31 o pow. 0,0489 ha, położonej w Bierutowie przy ul. 1-go Maja 9a     i 9b, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego.

Księga wieczysta nr WR1E/00055923/0. Nr jednostki rejestrowej: 1106.

 

Nr działki

Pow. działki (ha)

Pow. użyt. budynków              (m2)

Opis budynków

Cena wywoławcza brutto (zł)

Wadium              (zł)

Minimalne postąpienie            (zł)

25/22

AM- 31

0,0152

120,10

Budynek murowany z cegieł. Stropodach z płyt żelbetowych na belkach żelbetowych, kryty papą.

 

 

 

25/23

AM-31

0,0489

591,80

Budynek murowany z cegieł. Stropy z cegieł na belkach stalowych oraz łukowe z cegieł. Dach dwuspadowy o niewielkim kącie nachylenia, konstrukcji żelbetowej kryty papą .

 

96 000

 

9 600

 

960

Łączna pow.

nieruchomości

0,0641

711,90

 

 

Przetarg odbędzie się 29 października 2013r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, pokój 210, I piętro.

 

Opis nieruchomości :

Nieruchomość zabudowana, ogrodzona, znajduje się w centrum Bierutowa przy drodze wojewódzkiej Nr 451, w skład której wchodzą dwie w/w działki zabudowane byłymi warsztatami szkolnymi. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i roszczeń Budynki niepodpiwniczone,  bez poddasza. Rynny spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Budynki przylegają bezpośrednio do siebie i przyłączone są do niżej wymienionych sieci:

-woda, kanalizacja sanitarna, prąd. 

Dojazd do działek pośredni z drogi wewnętrznej.

Stan techniczny budynków zły.

Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Do momentu sprzedaży, nieruchomość pozostaje w administrowaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie im. Władysława Reymonta

 

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bierutów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXIX/263/12 z dnia 27.12.2012r.  opublikowanym  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 2179 z dnia 28.03.2013r., działki nr 25/22, 25/23 AM 31, położone są na obszarze oznaczonym symbolem: MW/U 2.01- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługi komercyjne.

Działki leżą w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Budynki nie są wpisane do rejestru zabytków.

Termin przeprowadzonych przetargów:  I przetarg-18.07.2013r., II przetarg-12.09.2013r.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) upłynął 16 maja 2013 r.

W powyższym terminie nie wpłynęły wnioski spełniające warunki określone w w/w ustawie.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

       Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

          - pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu                        i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

       - dokument tożsamości

       - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą siedzibę i aktualny odpis

      z  właściwego rejestru nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu. 

      - w przypadku cudzoziemców( w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r.

      o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) - uwierzytelnione przez 

      tłumacza przysięgłego odpisy z właściwego rejestru, zgodę lub promesę    

      Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

      - w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie          

      pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
      Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59    

      z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia odpłatnego nabycia   

      lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do    

      zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub

      lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium na

      przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na

      przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium,

      uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

       -  upoważnienie do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, chyba że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział                        w przetargu osobiście,

       - oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował                 co najmniej jedno postąpienie powyżej  ceny wywoławczej .

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium dla w/w nieruchomości zabudowanej                      w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 23 października 2013 roku                                  na konto Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10 Bank Spółdzielczy O/Oleśnica                                         Nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium                    na wskazane wyżej konto .

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,  przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia własności nieruchomości zabudowanej.

Wyklucza się możliwość dokonania płatności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości zabudowanej (umniejszoną o wcześniej wpłacone wadium ), nie później niż na jeden dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości  do sprzedaży (w tym ogłoszenia prasowe, wycena ).

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zabudowanej nie przystąpi bez usprawiedliwienia                   do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić             od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zarząd Powiatu Oleśnickiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa oraz ogłoszenie w prasie lokalnej, podając przyczynę odwołania przetargu.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej .

Przekazanie – przejęcie nieruchomości zabudowanej  nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od sporządzenia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Na wniosek zainteresowanego inwestora:

-          w kwestii możliwości przyszłego zagospodarowania tej nieruchomości informacji udzieli  Urząd Miejski w Bierutowie.

-          z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu można zapoznać się w  Wydziale Geodezji

            i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Uwaga: wskazanie granic działki nr: 25/22 AM 31, 25/23 AM 31 na gruncie przez geodetę może dokonać Starostwo Powiatowe w Oleśnicy na koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy – II piętro, Urzędu Miasta Oleśnica, Urzędzie  Miasta i Gminy: Twardogóra, Międzybórz, Bierutów, Urzędzie Gminy Dobroszyce, Dziadowa  Kłoda, Oleśnica, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego Oleśnica.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku Nr 102,poz. 651 ze zm. ), oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu  można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Oleśnicy pokój 311, II piętro lub telefonicznie                               pod nr (071) 314 01 39, (071) 314 01 37.      

 

Oleśnica, dnia 26.09.2013 r.                                                                               

                                                                                                             Starosta Oleśnicki – Zbigniew Potyrała

Wytwarzający informację Marcin Drab
Publikujący informację Jarosław Ptak
Odpowiedzialny za treść Wiktoria Wróblewska

Biuletyn redaguje:
Krzysztof Poślednik
naczelnik-or@powiat-olesnicki.pl

tel. 71- 314 01 11, fax. 71- 314 01 10
licznik: 530858 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki zabudowane byłymi warsztatami szkolnymi więcej...
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr: 56/4 AM-2 o pow. 0,6503 ha, położonej w Jemielnej więcej...
18-09-2013: Informacja SR.6341.66.2013 więcej...
13-09-2013: Informacja SR.6341.65.2013 więcej...
30-08-2013: Informacja SR.6341.63.2013 więcej...
28-08-2013: Protokół CBA z kontroli przebudowy części drogi powiatowej nr 1500D więcej...
28-08-2013: Umotywowane zastrzeżenia Starosty do protokołu CBA więcej...
28-08-2013: Odpowiedź Szefa CBA na umotywowane zastrzeżenia Starosty więcej...
28-08-2013: Odmowa podpisania przez Starostę protokołu kontrolnego wraz z wyjaśnieniami więcej...
23-08-2013: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi w Twardogórze więcej...