Strona główna użytkownik: gość
Starostwo Powiatowe
  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  Wydział Finansowy
  Wydział Rozwoju Powiatu
Informacje o Powiecie
  Charakterystyka powiatu
  Herb i flaga powiatu
Jednostki Samorządowe
  Starostwo Powiatowe
  Wykaz jednostek
  Jednostki oświatowe
Władze Powiatu
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
Dokumenty
  Oświadczenia majatkowe
  Komunikaty
  Obwieszczenia
  Oferty Inwestycyjne
  Przetargi
  Uchwały
  Zarządzenia
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Kontrole
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Język migowy
Mapa serwisu

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.272.1.4.2012 Wymiana stolarki okiennej w budynku internatu przy ul. W.Polskiego 67/69

Z dnia 2012/7/3
Ważne do 2012/7/18

Oleśnica: Termomodernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy: Wymiana stolarki okiennej w parterze budynku internatu przy ul. Wojska Polskiego 67/69
Numer ogłoszenia: 232960 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy , ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3140107

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy: Wymiana stolarki okiennej w parterze budynku internatu przy ul. Wojska Polskiego 67/69.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Remontowana część budynku internatu zlokalizowany jest w miejscowości Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 67/69. Obiekt dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajdują się istniejące obiekty dawnego internatu i sportowe. Wejścia do budynku znajdują się zarówno od strony elewacji bocznej jak i frontowej. Wymianie stolarki podlegają pomieszczenia dawnych sal internatowych. W zakresie wymiany okien nie przewiduje się zmian w konstrukcji nadproży.

            UWAGA: Nowe okna należy wykonać identycznie z już istniejącymi wymienionymi wcześniej, tolerancja różnicy profilowania detali okiennych ±1 mm. Okna wcześniej wymienione w rozpatrywanym obiekcie otrzymały akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje.

Zakres prac:

- Wykucie starych okien skrzynkowych;

- Przygotowanie otworów w murze do montażu nowych okien drewnianych;

- Osadzenie nowych okien wraz z zakotwieniem kotwami stalowymi, uszczelnienie pianką:

-wykucie starych parapetów i montaż parapetów nowych (wewnętrzne białe z PCV , zewnętrzne- z blachy ocynkowanej lub powlekanej)

Wykonawca zobowiązany jest do :

- dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobycia wszelkich informacji , które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnych skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy

 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do siwz- dokumentacja projektowa.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Tj. Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każda, polegające na wymianie stolarki okiennej/drzwiowej lub innych podobnych robotach związanych z przedmiotem zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, która posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie budownictwa w zakresie kierowania robotami budowlanymi Uznawanie kwalifikacji nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) dokonuje się w oparciu o ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone –załącznik nr 5 do siwz

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do siwz

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr  4 do siwz

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr  2 do siwz

   - Formularz oświadczenia dot. art. 22 ust. 1- załącznik nr  3 do siwz

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2.Zamawiający, przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (artykuł 11 wzoru umowy), zgodnie z art.144 ust.1 ustawy PZP, w następujących przypadkach:

2.1. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwią zakończenie inwestycji.

Powyższe zmiany dokonane będą w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-olesnicki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy Ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica Pokój nr 122 Biuro Podawcze na parterze budynku.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zbigniew Potyrała

_______________________________

Podpis zamawiającego

Wytwarzający informację Marta Wawrzyniak
Publikujący informację Marta Wawrzyniak
Odpowiedzialny za treść
Elementy podrzędne (4)
plik SIWZ
plik dokumentacja projektowa zał nr 1.zip
plik WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 06.07.2012
plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Biuletyn redaguje:
Krzysztof Poślednik
naczelnik-or@powiat-olesnicki.pl

tel. 71- 314 01 11, fax. 71- 314 01 10
licznik: 530858 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki zabudowane byłymi warsztatami szkolnymi więcej...
30-09-2013: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr: 56/4 AM-2 o pow. 0,6503 ha, położonej w Jemielnej więcej...
18-09-2013: Informacja SR.6341.66.2013 więcej...
13-09-2013: Informacja SR.6341.65.2013 więcej...
30-08-2013: Informacja SR.6341.63.2013 więcej...
28-08-2013: Protokół CBA z kontroli przebudowy części drogi powiatowej nr 1500D więcej...
28-08-2013: Umotywowane zastrzeżenia Starosty do protokołu CBA więcej...
28-08-2013: Odpowiedź Szefa CBA na umotywowane zastrzeżenia Starosty więcej...
28-08-2013: Odmowa podpisania przez Starostę protokołu kontrolnego wraz z wyjaśnieniami więcej...
23-08-2013: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi w Twardogórze więcej...